Vážení žiadatelia, prispievatelia a priaznivci filantropie,

od založenia Nadačného fondu Slovanet od marca 2015 prešlo presne tri roky. Dovoľte nám zhrnúť naše doterajšie aktivity.

Nadačný fond telekomunikačnej spoločnosti Slovanet doteraz pomohol 167 verejnoprospešným subjektom v celkovej sume 75 430 € a nepriamo ďalším stovkám znevýhodnených, chorých a ich rodín. Vyplýva to z bilancie prvých troch rokov činnosti fondu, ktorého je Slovanet zriaďovateľom aj hlavným prispievateľom.

Fond sa v rámci svojej filantropickej stratégie zameriava na dve hlavné oblasti – podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a podporu neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom. V pravidelnom grantovom programe font poskytuje podporu deťom a mladým ľuďom, postihnutým detskou mozgovou obrnou a svalovou dystrofiou. Príspevky sú smerované predovšetkým na rehabilitačné procedúry a pomôcky. Od svojho vzniku Nadačný fond Slovanet takto podporil 147 žiadostí v sume 41 330 €, čo predstavuje 55 % z celkovej distribuovanej sumy.

Druhú oblasť podpory fond smeruje neziskovým organizáciám poskytujúcim pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí, pôsobiacim aj ako detské mobilné hospice. V rámci tejto oblasti pridelil príspevky pre podpore nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín. v troch regiónoch Slovenska: PLAMIENOK, n.o. , Bratislava, Svetielko pomoci, n.o., Košice a Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica v celkovej výške 18 000 €.

Zvyšná časť prerozdelenej sumy 16 100 € bola použitá na podporu vybraných kultúrnospoločenských podujatí a projektov integrácie znevýhodnených a chorých detí a dospelých. Napríklad v roku 2017 prostriedky poputovali na podporu charitatívneho koncertu v rámci projektu INTEGRÁCIA 2017 (OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako) a benefičného podujatia CHARITÁNIA (8. ročník projektu Osmidiv / OZ Milan Štefánik) zameraného na odstraňovanie bariér medzi handicapovanými a zdravými.

Spoločnosť Slovanet plánuje v podpore chorých a znevýhodnených prostredníctvom fondu pokračovať aj v ďalšom období. Podporiť ďalších prijímateľov z uvedených oblastí pomoci môže prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet aj verejnosť – zaslaním dobrovoľného príspevku na účet fondu 4040308809/3100 SBERBANK Slovensko a.s., pričom v informácii pre prijímateľa je dôležité uviesť „Nadačný fond Slovanet“. Dôležitou informáciou pre prispievateľov je, že všetky nevyhnutné režijné náklady fondu financuje Slovanet, takže prijaté príspevky sa žiadateľom dostanú v 100% výške.

Viac informácií o Nadačnom fonde Slovanet, o jednotlivých grantových programoch, postup pre žiadateľov o príspevok a vyhodnotenia činnosti sú uvedené na webových stránkach fondu.