Dovoľte nám informovať vás o aktivitách fondu za rok 2017, ktorý je už tretím rokom jeho fungovania. V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo podporiť finančne spolu 61 verejnoprospešných subjektov v sume 24 900 €. Nadačný fond Slovanet mal v roku 2017 v rámci svojej filantropickej stratégie definované dve oblasti podpory:

  • Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
  • Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí.

V roku 2017 sme v dvoch grantových kolách podporili 56 detí a mladých ľudí s postihnutím DMO a svalovou dystrofiou, v sume: 14 600 €. Prostriedky sme poskytli na zdravotné a kompenzačné pomôcky alebo na liečebné a rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím. Podporili sme aj 3 neziskové organizácie: Plamienok v Bratislave, Svetielko pomoci v Košiciach a Svetielko nádeje v Banskej Bystrici, spolu sumou 6 000 €.

V roku 2017 boli fondom podporené aj 2 ďalšie projekty:

  1. OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, názov projektu: Projekt INTEGRÁCIA 2017, podporený sumou: 4 000 €. Poslaním projektu je zlepšenie kvality života a podpora INTEGRÁCIE znevýhodnených skupín s mentálnym, fyzickým a sociálnym znevýhodnením do prostredia ľudí z majoritného prostredia.
  2. Občianske združenie Milan Štefánik, názov projektu: Osmidiv, 8. Ročník, podporený sumou: 300 €. Zámerom projektu bolo zorganizovanie benefičného podujatia CHARITÁNIA, ktoré zorganizovalo OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých v spolupráci s DSS JASANIMA – DSS Rožňava. Hlavnou myšlienkou bola integrácia znevýhodnených ľudí do spoločnosti a odstránenie bariér medzi handicapovanými a zdravými.

V mene Nadačného fondu Slovanet vám chceme poďakovať za vašu priazeň, podporu a finančné príspevky, ktoré ste sa rozhodli venovať tým, ktorí to potrebujú. Veríme, že aj v roku 2018 sa rozhodnete ich podporiť.