Komu pomáhame

 

Nadačný fond Slovanet má v rámci svojich filantropických aktivít definované tieto hlavné oblasti podpory:

1. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

ikony_pomoc02male

Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.

Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí

Nadačný fond Slovanet už 12 rokov podporuje neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá prevádzkuje detský mobilný hospic v bratislavskom kraji. Usilujú sa pomáhať deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť a žili podľa možností naplno.

Tri roky podporujeme organizácie poskytujú hospicovú a paliatívnu starostlivosť na strednom a  východnom Slovensku: Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici a neziskovú organizáciu  Svetielko  pomoci v Košiciach.

Podpora ľudí so zdravotným postihnutím

Nadačný fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou.Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.

O finančný príspevok, v max. výške 300 €, môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným ochorením. Touto pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože nám nie je ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou.

Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom podpory:
• na zdravotné a kompenzačné pomôcky
• liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím

Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže byť použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia žiadať preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára.

Predložené žiadosti sú sumarizované a vyhodnocované 2 krát do roka.
V roku 2019 bude prvá uzávierka k 14.2.2019 a druhá uzávierka žiadostí bude 16. 9. 2019.
Podpora môže byť udelená max. 1 krát ročne, ak ste boli podporený v minulosti musíte mať podporu v poriadku vyúčtovanú a ukončenú.

Ako predložiť žiadosť o podporu:
V roku 2019 sme sa rozhodli zmeniť spôsob predkladania žiadostí.

  • Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť vašu žiadosť je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciacpf.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou.
  • Registrujte sa do programu s názvom: NF Slovanet, GP pre ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou
    Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.
  • Súčasťou vašej žiadosti je čestné prehlásenie zákonného zástupcu o diagnóze a zdravotnom stave dieťaťa, prípadne osoby pre ktorú finančné prostriedky žiadate.
    Prosím neposielajte nám žiadne zdravotné záznamy, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) to nedovoľuje.
  • Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať. Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 14. februára 2019, 24.00 h.alebo do  septembra 2019, 24,00 hod. 
  • Svoje žiadosti, k uzávierke 16.9. môžete predkladať v období od 16.7.2019 odkedy bude systém egrant pre žiadosti otvorený.

 

Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude vaša žiadosť podporená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú správu o realizácii podporenej aktivity s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

Viac informácií Vám poskytneme:
Nadačný fond Slovanet, Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5, 811 03 Bratislava
info@nadacnyfondslovanet.sk

 

2. Podpora vzdelávania

ikony_pomoc03maleV tejto oblasti sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu IT talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách so sociálne znevýhodneného prostredia. S cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a mladých ľudí, vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu.Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Zuzanu Thullnerovú, mob. 0918/762 924, thullnerova@cpf.sk

3. Podpora umenia a kultúry

V tejto oblasti sme sa rozhodli podporiť možnosti prezentácie umeleckých diel na profesionálnej úrovni v oblasti nekomerčného umenia.  S cieľom umožniť mladej a talentovanej mládeži rozvoj ich výnimočných umeleckých schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj umelecky nadaných mladých a talentovaných ľudí, vo veku od 16 do 24 rokov, navštevujúcich stredné a vysoké umelecké školy. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých umelcov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Zuzanu Thullnerovú, mob. 0918/762 924, thullnerova@cpf.sk