Komu pomáhame

 

Nadačný fond Slovanet má v rámci svojich filantropických aktivít definované tieto hlavné oblasti podpory:

1. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

ikony_pomoc02male

Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.

Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí

Nadačný fond Slovanet už 12 rokov podporuje neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá prevádzkuje detský mobilný hospic v bratislavskom kraji. Usilujú sa pomáhať deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť a žili podľa možností naplno.

Tri roky podporujeme organizácie poskytujú hospicovú a paliatívnu starostlivosť na strednom a  východnom Slovensku: Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici a neziskovú organizáciu  Svetielko  pomoci v Košiciach.

Podpora ľudí so zdravotným postihnutím

Nadačný fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou.Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.

O finančný príspevok, v max. výške 300 €, môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným ochorením. Touto pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože nám nie je ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou.

Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom podpory:
• na zdravotné a kompenzačné pomôcky
• liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím

Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže byť použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia žiadať preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára.

Predložené žiadosti sú sumarizované a vyhodnocované 2 krát do roka.
Podpora môže byť udelená max. 1 krát ročne, ak ste boli podporený v minulosti musíte mať podporu v poriadku vyúčtovanú a ukončenú.

Dátumy uzávierky prijímania žiadostí roku 2021:

 1. kolo: 28.2.2021 do 23:59
 2. kolo: 30.9.2021 do 23:59

Spôsob podávania žiadostí:

 • žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciacpf.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou.
 • Registrujte sa do programu s názvom: NF Slovanet, GP pre ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou
  Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.
 • Súčasťou vašej žiadosti je čestné prehlásenie zákonného zástupcu o diagnóze a zdravotnom stave dieťaťa, prípadne osoby pre ktorú finančné prostriedky žiadate.
  Prosím neposielajte nám žiadne zdravotné záznamy, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) to nedovoľuje.
 • Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať.
 • Grant otvárame dvakrát ročne. Termíny v roku 2021 budeme včas komunikovať.

Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude vaša žiadosť podporená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú správu o realizácii podporenej aktivity s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

Viac informácií Vám poskytneme:
Nadačný fond Slovanet, Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5, 811 03 Bratislava
info@nadacnyfondslovanet.sk

 

2. Podpora vzdelávania

ikony_pomoc03maleV tejto oblasti sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu IT talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách so sociálne znevýhodneného prostredia. S cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a mladých ľudí, vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu.Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Zuzanu Thullnerovú, mob. 0918/762 924, thullnerova@cpf.sk

3. Podpora umenia a kultúry

V tejto oblasti sme sa rozhodli podporiť možnosti prezentácie umeleckých diel na profesionálnej úrovni v oblasti nekomerčného umenia.  S cieľom umožniť mladej a talentovanej mládeži rozvoj ich výnimočných umeleckých schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj umelecky nadaných mladých a talentovaných ľudí, vo veku od 16 do 24 rokov, navštevujúcich stredné a vysoké umelecké školy. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých umelcov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Zuzanu Thullnerovú, mob. 0918/762 924, thullnerova@cpf.sk