Komu pomáhame

Podpora ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením

Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Cieľom Nadačného fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.

Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí.

Nadačný Fond Slovanet už viac ako 10 rokov podporuje neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá prevádzkuje detský mobilný hospic v bratislavskom kraji. Usilujú sa pomáhať deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť a žili podľa možností naplno.

Tri roky podporujeme organizácie poskytujúce hospicovú a paliatívnu starostlivosť na strednom a  východnom Slovensku: Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici a neziskovú organizáciu  Svetielko  pomoci v Košiciach.

Nadačný fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou. Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.

O finančný príspevok, v max. výške 300 €, môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným ochorením. Touto pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože nám nie je ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou.

Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom podpory:

 • na zdravotné a kompenzačné pomôcky
 • liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím

Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže byť použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia žiadať preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára.

V otvorenom grantovom programe sme podporili ďalších 9 organizácií a projekty, ako napríklad Possibilitas, MAKO SK, Národný ústav detských chorôb, OZ Milan Štefánik, PRO VIDA, Špeciálne olympiády Slovensko, Úsmev pre druhých, MERAKI, a fyzické osoby Kamila Michalčáková a Jaroslav Šalaváry.

Bližšie informácie o poskytnutej pomoci si prečítajte v tlačovej správe pre rok 2023.

 

Podmienky získania príspevku pre deti a mladých ľudí s DMO a svalovou dystrofiou

Nadačný fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou.

Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.

O finančný príspevok, v maximálnej výške 300 €, môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným DMO alebo svalovou dystrofiou. Touto pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože nám nie je ľahostajný osud týchto detí, mladých ľudí a ich rodín.

Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a mladých ľudí s postihnutím, prostredníctvom príspevku na:
• na zdravotné a kompenzačné pomôcky
• liečebné rehabilitačné náklady

Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže byť použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia žiadať preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára.

Predložené žiadosti sú prijímané a vyhodnocované 2 krát ročne.

Dátumy uzávierky prijímania žiadostí v roku 2024:

1. kolo: 14.2.2024 do 23:59
2. kolo: 14.9.2024 do 23:59

Spôsob podávania žiadostí:
Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára na stránke:
https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Ako postupovať pri podávaní žiadosti:

Ak ste na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/ prvý krát:

1. Ako prvý krok je potrebné urobiť Registráciu – vyplníte meno a priezvisko, Váš email, zvolíte si heslo, ktorým sa budete na stránku prihlasovať

2. Potom si z ponuky programov vyberte program s názvom: NF Slovanet_Rehabilitácie pre deti s DMO a svalovou dystrofiou

3. Po odkliknutí linku, ktorý vám príde po registrácii na email, sa môžete do systému prihlásiť a vyplniť žiadosť v záložke „Moja žiadosť“

4. Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašej žiadosti nič meniť ani dopĺňať.

5. Žiadosť je potrebné vyplniť a odoslať do termínu uzávierky.

Ak ste už v minulosti podávali žiadosť na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/:

1. Nie je potrebné sa opakovane registrovať, stačí sa prihlásiť svojím prihlasovacím emailom a heslom. Ak ste heslo zabudli, v pravom hornom rohu kliknite na „Zabudnuté heslo“

2. Po prihlásení uvidíte svoju prechádzajúcu žiadosť, vy však kliknete na „Registrovať sa do iného programu“ a vyberiete si aktuálny program, v ktorom si chcete podať žiadosť.

3. Uvidíte text Nevyplnená žiadosť (ROZPRACOVANÁ), kliknete na ROZPRACOVANÁ a tam začnete vypĺňať novú žiadosť v záložke “Moja žiadosť”.

4. Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašej žiadosti nič meniť ani dopĺňať.

5. Žiadosť je potrebné vyplniť a odoslať do termínu uzávierky.

Venujte prosím dostatočnú pozornosť správnemu vyplneniu formulára, aby sme od Vás získali všetky potrebné informácie.

Prosím neposielajte nám žiadne zdravotné záznamy, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) to nedovoľuje.

V jednom roku je možné získať podporu iba jeden krát.

Viac informácií Vám poskytne: Nadácia Centra pre filantropiu, Baštová 5, 811 03 Bratislava

Barbora Paulenová, koordinátorka programu, tel.: +421 905 739 630, paulenova@cpf.sk.

Grantový program na podporu mladých umelcov s hendikepom „Povedz to umením“

Spoločnosť Slovanet, ktorá je zakladateľom Nadačného fondu Slovanet, za svoje základné poslanie považuje umožňovať ľudom komunikáciu a poskytovať im prístup k informáciám – v zmysle motta:

Ponúknuť komunikáciu znamená zdokonaľovať, vzbudzovať záujem a posúvať vpred – slovom, písmom, obrazom.“

Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ľudia s hendikepom, s poruchami reči, s ťažším telesným či zmyslovým postihnutím majú sťaženú komunikáciu, neraz sú „uväznení vo vlastnom tele“. Z dôsledku sťaženej komunikácie sa nemôžu rozvíjať, socializovať, zapájať do každodenného života.

Umenie môže byť nástrojom výpovede ich vnútorného sveta, vďaka ktorému ich môžeme lepšie vypočuť a porozumieť im. Priblížiť naše svety.

Veríme v umenie ako dôležitý prostriedok neverbálneho vyjadrovania a komunikácie, preto podporíme mladých umelcov s hendikepom, ktorí sa venujú rozličným formám umenia, aby sa mohli v tejto oblasti rozvíjať a vyjadrovať prostredníctvom umenia.

V novom grantovom programe s názvom „Povedz to umením“ chce Nadačný fond Slovanet podporiť mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 15 do 26 rokovuľahčiť tak ich komunikáciu a sebavyjadrenie umeleckou formou.

KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ

Program je určený pre mladých ľudí vo veku 15-26 rokov, ktorí majú telesné, mentálne, zmyslové alebo kombinované postihnutie a venujú sa niektorej z foriem umenia (vizuálne, literárne, hudobné-dramatické…).

AKÉ ŽIADOSTI BUDÚ PODPORENÉ

Nadačný fond Slovanet prispeje mladým ľuďom s hendikepom, aby sa mohli realizovať a rozvíjať v oblasti umenia, prezentovať svoje umenie a prostredníctvom neho komunikovať so svojim okolím.

Žiadosti sa môžu týkať realizácie v oblasti hudobno-dramatického či vizuálneho umenia – patrí sem hudobné umenie, tanečné umenie, divadelné umenie, literárne umenie, filmové umenie a multimédiá (audiovízia), výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo, grafika, ilustrácia, fotografia, intermédiá, úžitkové umenie), architektúra, dizajn (priemyselný, odevný a textilný, grafický) a reštaurovanie.

Finančný príspevok do výšky maximálne 500 € môže byť použitý na:

 1. Umelecké potreby a pomôcky nevyhnuté na vykonávanie umeleckej činnosti
 2. Prezentáciu umenia konkrétneho umelca (napríklad usporiadanie výstavy, zorganizovanie koncertu, vydanie zbierky básní)
 3. Vzdelávací kurz v oblasti umenia

KRITÉRIA HODNOTENIA

 • splnenie základných vekových podmienok (mladí ľudia 15 – 26 rokov)
 • telesné, mentálne, zmyslové alebo kombinované postihnutie žiadateľa, dokladované čestným prehlásením a konkrétnou diagnózou
 • umelecká skúsenosť – mladý človek sa umeniu venuje už dlhodobejšie, má za sebou určité výsledky v tejto oblasti a chce svoje umelecké vyjadrenie posunúť „o úroveň vyššie“
 • použitie príspevku – finančný príspevok významne prispeje k realizácii umeleckej činnosti mladého človeka s hendikepom ako formy komunikácie, sebavyjadrenia
 • motivácia žiadateľa pre podanie žiadosti, dokladovaná v motivačnom liste

ÚČEL VYUŽITIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci programu je 9 000 €.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 500 €.

Finančné prostriedky musia byť naplánované efektívne, reálne a účelovo.

 Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na:

 • materiálne výdavky – napr. nákup umeleckých potrieb, pomôcok, nástrojov
 • organizačné výdavky – napr. výdavky na vzdelávanie v oblasti umenia
 • prezentačné výdavky – napr. výdavky spojené s prezentáciu umenia mladého umelca s hendikepom

SPÔSOB PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára na stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/.

Žiadosti v tlačenej podobe prosím NEPOSIELAJTE.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 15.10.2024 do 23.59 hod., žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Na webovej stránke: https://nadaciacpf.egrant.sk/ vyplníte elektronický formulár, ktorý zahŕňa tieto oblasti:

 1. Informácie o žiadateľovi, o umeleckej aktivite, ktorej sa venuje
 2. Opis žiadosti: názov, východisková situácia, zámer, popis aktivít, ktoré chce v rámci projektu zrealizovať, ciele, ktoré chce dosiahnuť
 3. Harmonogram: začiatok realizácie, dátum ukončenia, prehľad kľúčových aktivít v časovom pláne
 4. Rozpočet žiadosti: rozpočet rozpísaný do jednotlivých položiek, zdôvodnenie položiek, celková požadovaná suma
 5. Galéria: prílohy, fotografie, videá
 6. Čestné prehlásenie s uvedenou diagnózou
 7. Podpis: osobné údaje

 Povinné prílohy:

 1. Motivačný list
 2. Referencia, odporúčanie (napríklad umeleckého pedagóga, umelca, špeciálneho pedagóga, iného odborníka)
 3. Potvrdenie o bankovom účte (scan hlavičky výpisu z učtu, alebo Zmluvy o účte)

KONZULTÁCIE

Bližšie informácie a pomoc pri spracovaní žiadostí Vám poskytne koordinátorka programu z Nadácie Centra pre filantropiu, Barbora Paulenová, na tel. č.: +421 905 739 630 alebo písomne na e-mailovej adrese: paulenova@cpf.sk.

Časový harmonogram grantu

 • Grantový program vyhlasujeme 11.9.2023.
 • Uzávierka predkladania žiadostí je 22.10.2023 do 24:00 hod.
 • Výsledky grantového programu a zoznam podporených žiadostí budú uverejnené 10.11.2023. Všetci predkladatelia žiadostí budú o výsledku informovaní aj písomne, e-mailom.
 • Realizáciu aktivít uvedených v žiadostiach je potrebné naplánovať na obdobie od 20.11.2023 do 30.6.2024.

V prípade, ak bude Vaša žiadosť finančne podporená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu, na základe ktorej Vám bude poskytnutý finančný príspevok.

Finančný príspevok bude poskytnutý po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú hodnotiacu správu o realizácii žiadosti s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve budú obsiahnuté všetky podmienky a termíny pre dodanie záverečnej hodnotiacej správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

Podporované organizácie

Pomoc Ukrajine

Dňa 24. februára 2022 vypukol na Ukrajine vojnový konflikt, ktorý spôsobil vysokú utečeneckú vlnu. Za necelé tri týždne od začiatku ruskej invázie ušli z tejto 43-miliónovej európskej krajiny pred vojnou tri milióny ľudí. Takéto tempo ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny nemá v našich
dejinách obdobu.

Počas prvého mesiaca konfliktu prešlo cez hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej hranici takmer 270 000 utečencov, prevažne ženy a deti. Humanitárne organizácie, neziskovky a dobrovoľníci riešili akútne problémy súvisiace s veľkým množstvom ľudí a zabezpečovali pre
nich okamžitú materiálnu, psychologickú či sociálnu pomoc.

Nadačný fond Slovanet sa rozhodol reagovať na túto akútnu situáciu a podoporiť finančným príspevkom organizácie, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc priamo na slovensko-ukrajinských hraniciach a tiež v záchytných veľkokapacitných centrách na východe Slovenska.

V marci 2022 podporil Nadačný fond z daru spoločnosti Slovanet 2 organizácie, poskytujúce priamu pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Ide o organizácie:

1) Dobrovoľný hasičský zbor Prešov, Prešovský kraj

Cielom podporeného projektu je zabezpečiť núdzové ubytovanie pre utečencov, balenie, nakladanie, skladovanie a preprava humanitárnej pomoci, transport dobrovoľníkov a tlmočníkov na hotspoty, spolupráca so zložkami Integrovaného záchranného systému a dobrovoľníckymi organizáciami pri riešení humanitárnej krízy spôsobenou konfliktom na Ukrajine.

Z finančného príspevku z Nadačného fondu Slovanet bolo zakúpené vybavenie evakuačných stanov, ktoré budú slúžiť na núdzové ubytovanie, stravovanie a administratívu. Realizátori by projektom radi dosiahli zefektívnenie dobrovoľníckej práce a najmä zmiernenie útrap vojnových utečencov.

 

2) Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné

Cieľom projektu je vybudovať malú výdajňu teplej stravy v priestoroch Červeného kríža v Humennom, nakoľko sa tu centralizuje veľký počet ľudí utekajúcich pred vojnou, najmä matky s ďeťmi a vyvstala tu veľká potreba takejto výdajne stravy. Vybudovaním výdajne chcú realizátori poskytnúť bezpečie a pokojné miesto pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Po skončení utečeneckej krízy bude výdajňa slúžiť pre ľudí núdzi, žijúcim v tomto regióne.

Zároveň sme v rámci našich hlasových služieb zabezpečili volania zadarmo na Ukrajinu.

Okrem spomínanej podpory Slovanet prispel a zabezpečil aj nákup zdravotníckeho materiálu a liekov (cca 6000ks), ktoré sú dopravované na Ukrajinu priamo na miesta, kde ich práve potrebujú.

Slovanet aj počas roku 2023 prispel a zapojil sa do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

23.9.2023 naša Slovanet dodávka absolvovala už 4. cestu na Ukrajinu. Dodávka smerovala opäť do mestečka Jasina, kam previezla 700 kg materiálu a prešla celkovo 1693 km. Tentokrát boli súčasťou zásielky potravinové balíčky, plienky pre deti aj starších ľudí, hygienické pomôcky, powerbanky, ale aj teplé oblečenie.

Spolupráca bola realizovaná s portálom Aktuálne o Ukrajine a za pomoci našich odvážnych kamarátov.

Podporované organizácie

Oblasti podpory

Vzdelávanie

V tejto oblasti sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu IT talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách so sociálne znevýhodneného prostredia. S cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a mladých ľudí, vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu.Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Barbora Paulenová, paulenova@cpf.sk, +421 905 739 630

Umenie a kultúra

V tejto oblasti sme sa rozhodli podporiť možnosti prezentácie umeleckých diel na profesionálnej úrovni v oblasti nekomerčného umenia.  S cieľom umožniť mladej a talentovanej mládeži rozvoj ich výnimočných umeleckých schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj umelecky nadaných mladých a talentovaných ľudí, vo veku od 16 do 24 rokov, navštevujúcich stredné a vysoké umelecké školy. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých umelcov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Barbora Paulenová, paulenova@cpf.sk, +421 905 739 630

Spôsob podávania žiadostí

 • žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára na nadaciacpf.egrant.sk, prosím nič neposielajte vytlačené poštou.
 • Registrujte sa do programu s názvom: NF Slovanet, GP pre ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou
  Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.
 • Súčasťou vašej žiadosti je čestné prehlásenie zákonného zástupcu o diagnóze a zdravotnom stave dieťaťa, prípadne osoby pre ktorú finančné prostriedky žiadate.
  Prosím neposielajte nám žiadne zdravotné záznamy, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) to nedovoľuje.
 • Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať.
 • Grant otvárame dvakrát ročne. Termíny v roku 2024:
  1. kolo: 14.2.2024 do 23:59
  2. kolo: 14.9.2024 do 23:59

Predložené žiadosti sú sumarizované a vyhodnocované 2 krát do roka.
Podpora môže byť udelená max. 1 krát ročne, ak ste boli podporený v minulosti musíte mať podporu v poriadku vyúčtovanú a ukončenú.

Dátumy uzávierky prijímania žiadostí roku 2024:

 1. kolo: 14.2.2024 do 23:59
 2. kolo: 14.9.2024 do 23:59

Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude vaša žiadosť podporená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú správu o realizácii podporenej aktivity s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

Viac informácií Vám poskytneme:
Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Baštová 5, 811 03 Bratislava
info@nadacnyfondslovanet.sk

Online publikácie

 1. Ako pripraviť a napísať dobrý projekt

Dobrý projekt si nevyžaduje len čas a energiu. Aby správne fungoval, je potrebný celý proces. Prečítajte si jednotlivé kroky a tipy od skúsených ľudí, ako vyzerá príprava a napísanie projektu, ktorý má zmysel a poslanie.

 1. Možnosti získavania finančných zdrojov pre mimovládne neziskové organizácie

Fungovanie mimovládnych neziskových organizácií je založené na financovaní z iných zdrojov. Základným princípom je viaczdrojovosť. Odkiaľ získavajú mimovládne neziskové organizácie finančné zdroje? Prečítajte si praktický prehľad potrebných informácií o zdrojoch financovania pre fungovanie organizácií v treťom sektore.

 

 1. Meranie dopadu verejnoprospešných projektov mimovládnych neziskových organizácií

Čo vlastne znamená mať dopad? A ako vykonávať prácu, ktorá má dopad na druhých? Zistite, ako pracovať s myšlienkou pozitívnej zmeny vo vašom okolí pri realizácií projektu, ktorý pozná svoju výzvu a prináša riešenie.

 1. Darovávanie v centre pozornosti: 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť pri darcovstve

Čo je charita a filantropia? Aký je zmysel darcovstva? Je rozdiel medzi darovaním jednotlivcom a inštitúciou? Prečítajte si všetky podstatné informácie o procese dizajnovania a realizácie grantových programov. Na konci príručky nájdete aj Desatoro dobrého donora.

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 905 739 630

  Kontaktný formulár

  Osobných údajov podľa GDPR