Komu pomáhame

Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

Slovanet už dlhoročne podporuje neziskové organizácie, ako aj individuálnych žiadateľov a rodiny, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej sociálnej a zdravotnej situácii. Cieľom Nadačného Fondu Slovanet je naďalej pokračovať a rozširovať aktivity v tejto oblasti.

Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí.

Nadačný Fond Slovanet už viac ako 10 rokov podporuje neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá prevádzkuje detský mobilný hospic v bratislavskom kraji. Usilujú sa pomáhať deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť a žili podľa možností naplno.

Tri roky podporujeme organizácie poskytujúce hospicovú a paliatívnu starostlivosť na strednom a  východnom Slovensku: Centrum pomoci detskej onkológie Svetielko nádeje v Banskej Bystrici a neziskovú organizáciu  Svetielko  pomoci v Košiciach.

Nadačný Fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou.Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo svalovou dystrofiou.

O finančný príspevok, v max. výške 300 €, môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným ochorením. Touto pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože nám nie je ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou.

Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom podpory:

 • na zdravotné a kompenzačné pomôcky
 • liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím

Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické vozíky s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.

Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže byť použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia žiadať preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára.

Podporované organizácie

Spôsob podávania žiadostí

 • žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára na nadaciacpf.egrant.sk, prosím nič neposielajte vytlačené poštou.
 • Registrujte sa do programu s názvom: NF Slovanet, GP pre ľudí postihnutých DMO a svalovou dystrofiou
  Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie.
 • Súčasťou vašej žiadosti je čestné prehlásenie zákonného zástupcu o diagnóze a zdravotnom stave dieťaťa, prípadne osoby pre ktorú finančné prostriedky žiadate.
  Prosím neposielajte nám žiadne zdravotné záznamy, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) to nedovoľuje.
 • Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať.
 • Grant otvárame dvakrát ročne. Termíny v roku 2021:
  1. kolo: 28.2.2021 do 23:59
  2. kolo: 30.9.2021 do 23:59

Predložené žiadosti sú sumarizované a vyhodnocované 2 krát do roka.
Podpora môže byť udelená max. 1 krát ročne, ak ste boli podporený v minulosti musíte mať podporu v poriadku vyúčtovanú a ukončenú.

Dátumy uzávierky prijímania žiadostí roku 2021:

 1. kolo: 28.2.2021 do 23:59
 2. kolo: 30.9.2021 do 23:59

Zmluvné podmienky finančného príspevku
V prípade, ak bude vaša žiadosť podporená, uzavrie s Vami Nadácia Centra pre filantropiu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Finančný príspevok Vám bude poskytnutý po podpise zmluvy. Podporení žiadatelia predkladajú Nadácii Centra pre filantropiu záverečnú správu o realizácii podporenej aktivity s fotodokumentáciou a finančným vyúčtovaním. V zmluve sú obsiahnuté všetky termíny pre dodanie správy, spôsobu vyúčtovania a zaslania finančných prostriedkov na bankový účet obdarovaných.

Viac informácií Vám poskytneme:
Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu
Baštová 5, 811 03 Bratislava
info@nadacnyfondslovanet.sk

Oblasti podpory

Vzdelávanie

V tejto oblasti sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu IT talentovaných detí a mladých ľudí na základných školách so sociálne znevýhodneného prostredia. S cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných IT schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a mladých ľudí, vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu.Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Luciu Gregorovú, gregorova@cpf.sk, +421 918 762 924

Umenie a kultúra

V tejto oblasti sme sa rozhodli podporiť možnosti prezentácie umeleckých diel na profesionálnej úrovni v oblasti nekomerčného umenia.  S cieľom umožniť mladej a talentovanej mládeži rozvoj ich výnimočných umeleckých schopností poskytnutím finančnej podpory, v max. výške 300 € pre jedného žiadateľa.

Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj umelecky nadaných mladých a talentovaných ľudí, vo veku od 16 do 24 rokov, navštevujúcich stredné a vysoké umelecké školy. Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých umelcov a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu.

Ak máte záujem predložiť žiadosť prosím kontaktujte na konzultáciu: Luciu Gregorovú, gregorova@cpf.sk, +421 918 762 924

Kontakt

Nadačný fond Slovanet
pri Nadácii Centra pre filantropiu

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

Poštová adresa
Nadácia Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

info@nadacnyfondslovanet.sk

+421 918 762 924

  Kontaktný formulár

  Osobných údajov podľa GDPR